Toto je iba predvádzací obchod. Žiadna z objednávok odoslaná prostredníctvom tohoto obchodu nebude vybavená.

                                                                          VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE NÁKUP TOVARU V INTERNETOVOM OBCHODE

                                                                                                                                    (E-SHOPE HOBBI) Hobbi s.r.o.

 

 1. Všeobecné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné  podmienky(ďalej len „Obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou: Hobbi, s.r.o., Pasienková 2/H, 821 06 Bratislava, IČO: 35 718 528,

DIČ: 2021412140, spoločnosť zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 14727/B, e-mail, adresa: webinfo@hobbi.sk, tel. č.:0901 726 130 (ďalej len „Predávajúci“), prevádzka Hobbi – e-shop, Nábrežná 50,

940 01 Nové Zámky a spotrebiteľom (ďalej len „Kupujúci“), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho.

Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.ehobbi.sk (ďalej len „Reklamačný poriadok“) a ustanoveniami príslušných právnych

predpisov najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane

spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru

alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách

uzatváraných na diaľku“), zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona

č. 284/2002 Z.z. v platnom znení (ďalej len „ Zákon o elektronickom obchode“).

 

2. Definícia pojmov

 

Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.ehobbi.sk (ďalej len „Tovar“) uzavretá spôsobom podľa článku

III. týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „Kúpna zmluva“).

Predávajúci je podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov ponúka alebo predáva výrobky, alebo poskytuje služby, a ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej

podnikateľskej činnosti.

Spotrebiteľom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Kupujúcim sa v zmysle Obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ. Na Kupujúceho, ktorým je osoba, ktorá nie je spotrebiteľom v zmysle § 2 písm. a) Zákona o ochrane spotrebiteľa, sa nevzťahujú ustanovenia čl. 6. „Záruka a servis“, čl. 7.

„ Vrátenie Tovaru - odstúpenie od Kúpnej zmluvy“ a čl. 8 Bezpečnosť  a ochrana osobných údajov  týchto Všeobecných obchodných podmienok a ustanovenia Reklamačného poriadku. Zodpovednosť za vady Tovaru sa v tomto prípade riadi

ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka.

 

3. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy, práva a povinnosti zmluvných strán

 

3.1 Kupujúci si objednáva Tovar prostredníctvom vyplnenia elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho www.ehobbi.sk (ďalej len „ Objednávka“), a to spôsobom určeným v nasledujúcich

ustanoveniach tohto článku III..

3.2 Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v Objednávke. Pred definitívnym odoslaním Objednávky má Kupujúci možnosť Objednávku a zadané údaje skontrolovať a prípadne zmeniť. Po prekontrolovaní zadaných údajov a ich

prípadnej zmene zo strany Kupujúceho, Kupujúci definitívne potvrdí Objednávku tlačidlom ,,Objednať“. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári, t.j. dodaciu a fakturačnú

adresu Kupujúceho so všetkými v Objednávke požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na Kupujúceho, názov objednávaného Tovaru , množstvo objednaného Tovaru a taktiež spôsob dodania objednaného Tovaru, príp. ďalšie údaje

v zmysle Objednávky. Objednávka doručená Predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho. Predávajúci sa zaväzuje zaslať Kupujúcemu bezodkladne po prijatí Objednávky oznámenie o jej prijatí. 

Emailová adresa Kupujúceho zadaná v objednávke bude použitá na doručovanie všetkých informácií Kupujúcemu a považuje sa za trvanlivý nosič v zmysle §2, ods. 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku

(ďalej len „E- mail Kupujúceho“)

3.3  Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy Predávajúcim. Záväzným akceptovaním Objednávky predávajúcim sa rozumie oznámenie o prijatí objednávky zaslané na e-mailovú adresu

Kupujúceho. Po prijatí akceptácie Objednávky už Kupujúci nemôže zmeniť ani zrušiť Objednávku. Fakturačné a doručovacie údaje nie je možné meniť po vyexpedovaní Objednávky.

3.4 Predávajúci si vyhradzuje právo neuskutočniť Objednávku, t.j. stornovať resp. zrušiť Objednávku pred uzavretím Kúpnej zmluvy v prípade

 • chybne uvedenej ceny, popisu alebo obrázku Tovaru v katalógu Tovarov uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho,
 • vypredania alebo nedostupnosti Tovaru alebo z dôvodu, že sa výrazným spôsobom zmenila cena Tovaru zo strany Výrobcu, dovozcu alebo dodávateľa Tovaru,
 • vyššej moci,
 • ak ani pri vynaložení všetkého možného úsilia, ktoré možno od Predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v cene Tovaru uvedenej na internetovej stránke Predávajúceho alebo dodať Tovar

                                zodpovedajúci popisu Tovaru uvedenému v katalógu Tovarov uvedených na internetovej stránke Predávajúceho alebo dodať Tovar v lehote určenej podľa týchto Obchodných podmienok;

 • ak sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak, napr. na inom náhradnom plnení.

O stornovaní, resp. zrušení Objednávky Predávajúcim z dôvodov uvedených v predchádzajúcej vete bude Predávajúci bezodkladne informovať Kupujúceho telefonicky alebo e-mailom, a to na telefónne číslo resp. e-mailovú adresu Kupujúceho

uvedené/ú pri vypĺňaní Objednávky.

 

3.5  Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

3.6   Predávajúci je povinný:

 • dodať Kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve a akosti, v dohodnutej dodacej lehote, vhodným spôsobom zabalený na dohodnuté miesto dodania v Slovenskej republike,
 • dodať Kupujúcemu tovar, ktorý spĺňa podmienky v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky,
 • odovzdať Kupujúcemu všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané právnymi predpismi.

3.7  Kupujúci je povinný:

 • prevziať tovar objednaný a dodaný v súlade s Kúpnou zmluvou a Obchodnými podmienkami,
 • zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu v súlade s podmienkami dohodnutými v Kúpnej zmluve a Obchodných podmienkach,
 • potvrdiť svojim podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby prevzatie objednaného tovaru.

 

4. Platobné podmienky a cena tovaru

 

4.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu (ďalej len „Kúpna cena“)  a dopravné riadne a včas, najneskôr pri prevzatí tovaru.                                                 

4.2 Kúpna cena za Tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.ehobbi.sk k vybranému Tovaru v čase odoslania Objednávky Kupujúceho Predávajúcemu; Kúpna cena je uvedená vrátane príslušnej dane z pridanej

hodnoty (ďalej len „DPH“). Rozhodujúce sú údaje o tovare, vrátane kúpnej ceny v okamžiku, kedy Kupujúci doručí Objednávku Predávajúcemu. V Kúpnej cene nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného Tovaru.

4.3 Kúpnu cenu uhradí Kupujúci podľa ním zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v Objednávke. Okrem Kúpnej ceny je Kupujúci povinný uhradiť aj cenu za zvolený spôsob platby a doručenia.

4.4 Faktúra na Kúpnu cenu a ďalšie náklady a poplatky spojené s dodaním Tovaru vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s Tovarom, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list.

4.5 Ak Predávajúci nemôže splniť Kúpnu zmluvu, pretože objednaný Tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať Kupujúceho a do 14 dní mu vrátiť Kúpnu cenu zaplatenú za Tovar, ak sa Predávajúci a Kupujúci

nedohodnú na náhradnom plnení.

4.6 V prípade, ak Kupujúci nezaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu za tovar vo výške a za podmienok dohodnutých v Kúpnej zmluve ani do 3 dní od Akceptácie Objednávky Predávajúcim, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy,

o čom Kupujúceho informuje zaslaním e-mailu.

4.7 Až do úplného zaplatenia kúpnej ceny zostáva tovar vlastníctvom Predávajúceho a Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.

4.8 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď Kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená Kupujúcim prevezme tovar od Predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí

včas, tak v čase, keď Predávajúci umožní Kupujúcemu nakladať s tovarom a Kupujúci tovar neprevezme.                                                

 

5. Dodacia lehota a podmienky dodania tovaru

 

5.1 Dodanie Tovaru sa uskutočňuje Predávajúcim prostredníctvom využitia prepravných služieb tretích osôb (spoločnosť Slovak Parcel Services), a to v pracovných dňoch od 8:00 do 17:30 hod. alebo možnosťou osobného odberu

na predajnich siete Hobbi. Jednotlivé ceny poštovného sú uvedené na stránke Predávajúceho v časti „Spôsob a cena doručenia“

5.2 Povinnosti Kupujúceho pri prevzatí Tovaru:

 • Kupujúci je povinný Tovar od prepravcu alebo pri osobnom odbere tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek poškodení obalu alebo tovaru toto na mieste reklamovať

                                    formou spísania reklamačného protokolu s prepravcom. Takúto reklamáciu je Kupujúci povinný nahlásiť najneskôr do 24 hodín e-mailom aj Predávajúcemu.

 • V prípade zistenia porušení obalu svedčiacich o neoprávnenom vniknutí do zásielky s prepravovaným Tovarom, je Kupujúci povinný predmetnú zásielku od prepravcu neprevziať a o tejto skutočnosti najneskôr do 24 hodín

                                   informovať e-mailom Kupujúceho.

 • V prípade prevzatia zásielky s prepravovaným Tovarom od prepravcu, je Kupujúci povinný podpísať preberací protokol. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka s prepravovaným Tovarom bola

                                   prevzatá neporušená.

5.3 Tovar bude Kupujúcemu dodaný v lehote uvedenej na internetovej stránke Predávajúceho www.ehobbi.sk pri príslušnom Tovare v katalógu Tovarov (pri tovare na sklade je lehota dodania 6 pracovných dni). Ak na stránke nie je

uvedená lehota dodania, tak dodanie tovaru bude do 10 dní, v prípade, že tento čas nebude možné dodržať, bude Kupujúci oboznámený o tejto skutočnosti e-mailom. Do tejto lehoty sa započítavajú iba pracovné dni, pokiaľ Kúpna zmluva

alebo Obchodné podmienky neustanovujú inak (ďalej len „Dodacia lehota“)

5.4 Dodacia lehota pri Tovare, ktorého Kúpna cena bude Kupujúcim hradená pri prevzatí Tovaru, t.j. na dobierku, začína plynúť dňom uzavretia Kúpnej zmluvy, t.j. Akceptáciou Objednávky Predávajúcim. V prípade, že Kupujúci zvolil iný

spôsob úhrady Kúpnej ceny za Tovar t.j. napríklad prevodom platby z účtu na účet a pod., začína Dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia Kúpnej ceny, t.j. od pripísania celej sumy Kúpnej ceny na účet Predávajúceho.

5.5 V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v dodacej lehote podľa objednávky, je Predávajúci o tejto skutočnosti povinný Kupujúceho bezodkladne informovať spolu s uvedením informácie o náhradnom termíne dodania tovaru.

Ak Predávajúci nesplní svoj záväzok dodať Tovar podľa pôvodne dohodnutej dodacej lehoty, a zároveň nedodá Tovar ani v dodatočne poskytnutej lehote, Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť, o čom musí Predávajúceho informovať e-mailom

na adresu: objednavky@ehobbi.sk.

 

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

6.1 Kupujúci (netýka sa podnikateľa, ktorý kupuje tovar na IČO ako firma alebo živnostník) má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci alebo nim určená osoba:

 • s výnimkou dopravcu prevezme tovar;
 • s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene;
 • s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo kus, ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov.

6.2 Od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, môže Kupujúci odstúpiť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie

je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

6.3 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je nutné nás informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením, a to listom zaslaným poštou na adresu: Hobbi e-shop, Nábrežná 50, 941 01 Nové Zámky

alebo emailom na adresu: reklamacie@ehobbi.sk.

6.4 Na tento účel môže Kupujúci použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý si môže stiahnuť TU alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy, ktoré môže byť zaslané aj e-mailom. Ak využije možnosť odstúpiť

od zmluvy prostredníctvom zaslania e-mailu, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom.

6.5 Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak Kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

6.6 Dôsledky odstúpenia od zmluvy - Po odstúpení od zmluvy vráti Predávajúci všetky platby Kupujúcemu, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru ku kupujúcemu. To sa nevzťahuje

na dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý Predávajúci ponúka. Platby budú Kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude

Predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude poukázaná na účet zadaný Kupujúcim, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

6.7 Platba za zakúpený tovar bude Kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu Predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

6.8 Kupujúci môže zaslať alebo priniesť tovar na adresu: Hobbi e-shop, Nábrežná 50, 940 01 Nové Zámky najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Kupujúcu odošle

tovar pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

6.9 Priame náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. Tovar o hmotnosti zásielky viac ako 30 kg nie je možné vrátiť poštou, Predávajúci môže Kupujúcemu zabezpečiť dopravu na náklady Kupujúceho,  pričom predpokladaný odhad týchto

nákladov bude zákazníkovi doručený e-mailom.

6.10 Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

7. Reklamácia a záruka

 

Pre účely riadnej informovanosti Spotrebiteľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov, ako aj pre zabezpečenie jednotného, rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií vád tovaru, vydáva

spoločnosť Hobbi s.r.o. v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a v súlade s ustanoveniami § 619 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení tento reklamačný poriadok.

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje výhradne na kúpu tovaru cez hobbi e-shop spotrebiteľmi, nie podnikateľmi. Ak výrobok kupuje podnikateľ (t.j. firma alebo živnostník), spravuje sa zodpovednosť za vady príslušnými ustanoveniami

§ 422 a nasl. Obchodného zákonníka.

Reklamačný formulár si môžete stiahnuť TU.

 

Prevencia

                                - Kupujúci by mal už pri výbere tovaru zohľadniť správnosť typu, tvaru, vlastností tovaru, účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru, aby zodpovedal jeho potrebám. Iba tovar dobre zvolený

                                   z hľadiska funkčnosti, sortimentu a účelu použitia je predpokladom naplnenia jeho úžitkovej hodnoty a účelu použitia.

                                 - Po celú dobu používania zakúpeného tovaru je nutné, aby Kupujúci venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohto tovaru. Taktiež, aby výrobok používal v súlade s návodom na použitie. Zvlášť je nutné

                                    dbať na všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, napr. používanie výrobku na nevhodné účely a pod..

                                 - Podmienkou pre zachovanie dobrého stavu tovaru a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Nesprávna alebo nedostatočná údržba tovaru totiž podstatne skracuje jeho plnú funkčnosť a životnosť.

                                 - Kupujúci je povinný prekontrolovať technický stav výrobku a stav prevádzkových náplní pred každým použitím výrobku. V prípade elektrických spotrebičov je povinný použiť napájacie napätie, ktoré zodpovedá hodnotám

                                    uvedeným na štítku elektrického spotrebiča (výrobku). 

                                 - Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru od prepravcu alebo pri osobnom odbere skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek poškodení obalu alebo tovaru toto na mieste reklamovať formou

                                   spísania reklamačného protokolu s prepravcom. Takúto reklamáciu je Kupujúci povinný nahlásiť najneskôr do 24 hodín e-mailom aj Predávajúcemu. V prípade zistenia porušení obalu svedčiacich o neoprávnenom vniknutí

                                   do zásielky s prepravovaným Tovarom, je Kupujúci povinný predmetnú zásielku od prepravcu neprevziať a o tejto skutočnosti najneskôr do 24 hodín informovať e-mailom Kupujúceho.

             

                     Právo kupujúceho na reklamáciu vadného tovaru

 

                               - Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe.

                               - Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli po prevzatí tovaru kupujúcim v dôsledku neodborného zásahu, nepovolených konštrukčných zmien, porušení ochranných pečatí a plomb alebo opravy vykonanej neoprávnenou

                                  osobou alebo v súvislosti s týmito skutočnosťami. Za vadu, na ktorú sa vzťahuje záruka, nie je možné považovať zmenu výrobku alebo jeho vlastností, ktoré vznikli následkom nerešpektovania návodu na použitie, prepravy a manipulácie

                                  s tovarom samotným Kupujúcim, nesprávneho používania alebo neodborného zásahu, úmyselného poškodenia, prirodzených zmien materiálov alebo pôsobením vonkajších vplyvov (napr. oxidácia, korózia, opotrebovanie náterov,

                                  zmena farebného odtieňa plastových materiálov a pod.) ako aj následkom živelnej pohromy alebo iných vplyvov (napr. poruchou v elektrickej sieti). Pri výrobkoch, ktoré potrebujú na svoje fungovanie akumulátor alebo batériu, sa

                                  za vadu takéhoto výrobku nepovažuje bežné vybitie batérie resp. akumulátora.

                                - Kupujúci si môže uplatňovať nároky z vád len vtedy, ak vady oznámil Predávajúcemu alebo osobe určenej na vykonanie opravy bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť prezrieť a vyskúšať si tovar. Kupujúci môže uplatniť

                                  nároky z vád tovaru najneskôr do uplynutia záručnej doby, potom jeho práva zanikajú. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak práva zaniknú.

                               - Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vád na predávanej veci, nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci nezodpovedá za vady, o ktorých Kupujúci vedel, alebo

                                  s prihliadnutím na všetky okolnosti mal v čase kúpy vedieť.

                              - Pri použitých veciach nezodpovedá Predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach, ktoré podliehajú rýchlej skaze alebo pri veciach použitých, zodpovedá predávajúci len za vady, ktoré má predávaná

                                 vec pri prevzatí kupujúcim.

                              - Za vadu nie je možné považovať zmenu vlastnosti veci, ktorá vznikne v priebehu záručnej doby v dôsledku jej opotrebenia, mechanického poškodenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby,

                                 v dôsledku prirodzených zmien materiálu, z ktorého je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

                              - Kupujúci uplatňuje reklamáciu tak, že sa preukáže daňovým dokladom o kúpe tovaru (pokladničným blokom alebo faktúrou, prípadne výpisom z účtu, z ktorého bude jasne vyplývať platba Predávajúcemu za daný výrobok)

                                 a záručným listom, ak bol vystavený. Ak Kupujúci nemôže vyššie uvedenými dokladmi preukázať nadobudnutie tovaru od predávajúceho, zváži predávajúci s prihliadnutím na okolnosti prípadu prijatie alebo odmietnutie reklamácie.

                              - Kupujúci je povinný tovar, ktorý reklamuje, predložiť Predávajúcemu. Kupujúci je povinný reklamovať tovar v takom stave, ktorý zodpovedá základným hygienickým požiadavkám, je čistý a kompletný. Ak ide o tovar, ktorý je

                                 zabudovaný, alebo ide o nadrozmerný tovar, ktorého zaslanie alebo prevoz do odberného miesta e-shopu by mohlo sťažiť alebo znemožniť správne posúdenie vady alebo tovar ešte viac poškodiť, je Kupujúci povinný vadu

                                 Predávajúcemu osobne (v odbernom mieste e-shopu) alebo písomne oznámiť a dohodnúť sa s Predávajúcim na obhliadke reklamovaného tovaru na mieste jeho uloženia alebo zabudovania.

                               - Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (e-mailom) a nie je možné potvrdenie o uplatnení

                                 reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, predávajúci ho doručí bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť

                                 preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

                              - Kupujúci na základe poučenia Predávajúceho súčasne s uplatnením reklamácie uvedie požadovaný spôsob vybavenia reklamácie. Týmto rozhodnutím je Kupujúci viazaný, ibaže by sa s Predávajúcim dohodol inak. Ak Kupujúci

                                 neurčí spôsob vybavenia reklamácie, určí ho Predávajúci.

 

Záručná doba a záručný list

 

         -  Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia výrobku. Na výrobky s vyznačenou dobou použitia (výrobky so stanovenou dobou použiteľnosti) sa poskytuje záruka v dĺžke doby na použitie vyznačenej

                                 na výrobku. Ak ide o použitú vec, Kupujúci a Predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej ako 12 mesiacov. Pri veciach, pri ktorých je predpokladaná dlhšia životnosť, môže byť záručná doba  

                                 dlhšia než 24 mesiacov. V tomto prípade musí byť dĺžka záručnej doby vyznačená v záručnom liste, ktorý bude odovzdaný Kupujúcemu spolu s tovarom. V prípade rastlín je predávajúci oprávnený prípadné vady posudzovať

                                 osobitne s prihliadnutím na vlastnosti rastlín a na starostlivosť, ktorá im bola poskytnutá.

                               - Ak Predávajúci poskytuje záruku nad rozsah stanovený zákonom, sú podmienky a rozsah záruky uvedené v záručnom liste. Predávajúci v záručnom liste uvedie svoj názov, sídlo, predajňu, kde bol tovar zakúpený, obsah záruky,

                                  jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky.

                               - Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu na jeho žiadosť záručný list s vyznačením záručnej doby. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydanie dokladu o kúpe.

 

                   Miesto uplatnenia reklamácie

 1. Kupujúci uplatňuje reklamáciu:
 • zaslaním výrobku na adresu: Hobbi e-shop, Nábrežná 50, 940 01 Nové Zámky
 • osobne predložením výrobku na odberných miestach osobne predložením výrobku na ktorejkoľvek predajni (kamennej) Predávajúceho.

V prípade reklamácie zaslanej poštou alebo prepravnou spoločnosťou by mal kupujúci k zásielke s reklamovaným výrobkom priložiť kópiu faktúry resp. pokladničného bloku za tovar alebo iný hodnoverný doklad preukazujúci

nadobudnutie reklamovaného tovaru od Predávajúceho a vyplnený reklamačný formulár, ktorý je dostupný na adrese www.ehobbi.sk. Zároveň by mal Kupujúci reklamovaný tovar vhodne zabaliť, aby pri preprave neprišlo k jeho poškodeniu.

2.                 Ak je v záručnom liste alebo v inom predajnom doklade uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom, uplatní Kupujúci právo na opravu u podnikateľa

                     určeného na vykonanie záručnej opravy.

 

Lehoty na vybavenie reklamácie

 

                  - Reklamáciu vybavuje poverený pracovník e-shopu. Príslušný pracovník určí spôsob vybavenia reklamácie na základe rozhodnutia Kupujúceho ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní, v odôvodnených prípadoch,

                    najmä a sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno

                    reklamáciu vybaviť aj neskôr.

                                        Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

                                     - Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. V prípade, že dôjde k výmene veci, začne plynúť nová záručná doba

                                       od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

 

Spôsoby vybavenia reklamácie

 

                  - Predávajúci vybaví reklamáciu spôsobom, ktorý určil pracovník poverený vybavovaním reklamácií, a to podľa rozhodnutia Kupujúceho. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním

                    opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, odôvodneným zamietnutím alebo zaslaním písomnej výzvy na prevzatie plnenia. O ukončení reklamačného

                    konania informuje Predávajúci

                                        Kupujúceho dohodnutým spôsobom (e-mailom / sms / listom) a vyzve ho na bezodkladné osobné vyzdvihnutie reklamácie na odbernom mieste/predajni alebo mu po vzájomnej dohode zašle vybavenú reklamáciu poštou/dohodnutým

                                        prepravcom. Predávajúci o vybavení reklamácie vydá Kupujúcemu potvrdenie o vybavení reklamácie.

                                     - V súlade s § 622 Občianskeho zákonníka ak ide o vadu výrobku, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže

                                       namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy

                                       namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti

                                     - V súlade s § 623 Občianskeho zákonníka ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má možnosť od zmluvy odstúpiť.

                                       Tie isté práva prináležia Kupujúcemu, ak ide síce o vady odstrániteľné, avšak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľné vady, má Kupujúci

                                       právo na primeranú zľavu.

                                      - Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru k určenému účelu, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Nárok na zľavu z ceny zodpovedá rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mal tovar

                                        bez vád a hodnotu  tovaru s vadou, pričom pre určenie hodnôt je rozhodujúci čas, v ktorom bola kúpa uskutočnená.

                                      - Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia.

                                      - Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, môže Kupujúci zaslať vec na odborné posúdenie. V zamietnutí reklamácie Predávajúci uvedie, komu môže Kupujúci zaslať vec na odborné posúdenie.

                                      - Kupujúci má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady.

 

Alternatívne riešenie sporov

 

Predávajúci zároveň informuje Kupujúceho, že v súlade so zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov má Kupujúci možnosť obrátiť sa na subjekt alternatívneho

riešenia sporov, a to za týchto podmienok:

 • pred tým, ako sa obrátite na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, musíte  využiť všetky zákonom dané možnosti - napr. uplatniť si svoje právo v reklamačnom konaní;
 • po tom, čo využijete všetky možnosti na vyriešenie sporu, máte možnosť obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ak hodnota sporu bude vyššia ako 20,- €;
 • subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa;
 • využitie alternatívneho riešenia sporu nevylučuje možnosť riešiť svoj spor aj súdnou cestou;
 • predávajúci je povinný poskytnúť súčinnosť za účelom vyriešenia sporu;
 • dohoda o vyriešení sporu je pre strany sporu záväzná;
 • ak by nedošlo k dohode a zároveň by bolo zistené dôvodné podozrenie, že boli porušené alebo ohrozené práva spotrebiteľa, vydá subjekt alternatívneho riešenia sporu spotrebiteľovi odôvodnené stanovisko.

 

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR – www.mhsr.sk.

 

8. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

 

8.1 Prevádzkovateľom e-shopu je spoločnosť Hobbi s.r.o., Pasienková 2/H, 821 06 Bratislava, IČO: 35 718 528, DIČ: 2021412140 zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 14727/B ako Predávajúci

a zároveň ako prevádzkovateľ podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), ďalej v tomto článku aj ako

„Prevádzkovateľ“ alebo „Predávajúci“.  

8.2 Osobné údaje Kupujúceho sú spracúvané Prevádzkovateľom v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov“) za účelom plnenia z kúpnej zmluvy (predaj tovaru cez -e-shop a všetky úkony s tým súvisiace) a/alebo

 za marketingovým účelom (zasielanie spravodaja - newsletterov a iných marketingových ponúk  a informácií o činnosti Predávajúceho Kupujúcemu). Osobné údaje sú získavané prostredníctvom registrácie Kupujúceho/v súvislosti

s Objednávkou Kupujúceho resp. prihlásením sa na odber spravodaja (newsletteru). 

8.3 Predávajúci v informačnom systéme e-shop spracúva nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, titul, adresu (fakturačnú a doručovaciu), telefónny a e-mailový kontakt a prípadne ďalšie dobrovoľné údaje poskytnuté v súvislosti

s predajom tovaru samotným Kupujúcim. V informačnom systéme marketing Kupujúci spracúva nasledovné osobné údaje: e-mailová adresa.

8.4 Osobné údaje Predávajúci nezverejňuje, avšak poskytuje ich v nevyhnutnom rozsahu za účelom doručenia tovaru Kupujúcemu prepravnej/kuriérskej službe a spoločnosti prevádzkujúcej platobnú bránu za účelom zaplatenia

za objednaný tovar. Cezhraničný prenos osobných údajov Predávajúci neuskutočňuje rovnako ani prenos osobných údajov do tretích krajín.

8.5 Kupujúci poskytuje Predávajúcemu súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov na čas do odvolania tohto súhlasu Kupujúcim na účely podľa odseku 8.2 tohto článku. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať, a to

zaslaním písomného oznámenia o odvolaní tohto súhlasu na e-mailovú adresu Predávajúceho: info@ehobbi.sk. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne, na základe predzmluvného a zmluvného vzťahu s Predávajúcim. Kupujúci prehlasuje,

že údaje uvedené pri registrácii/v Objednávke/pri prihlásení sa na odber spravodaja sú pravdivé. Kupujúci taktiež berie na vedomie a dáva Predávajúcemu súhlas, aby e-mailová adresa uvedená Kupujúcim v Objednávke alebo iným

spôsobom poskytnutá Kupujúcim Predávajúcemu v súvislosti s nákupom Tovarov alebo prihlásením sa na odber spravodaja (newslettera), mohla byť využitá na účely priameho marketingu vlastných tovarov a/alebo služieb Predávajúceho

v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení, t.j. na zasielanie obchodných oznámení Predávajúceho s ponukou tovarov a/alebo služieb Predávajúceho. V prípade, ak si Kupujúci (príjemca)

takejto elektronickej pošty nepraje ďalšie zasielanie takýchto obchodných oznámení, je oprávnený jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť takéto zasielanie obchodných oznámení zaslaním e-mailu obsahujúceho nesúhlas

so zasielaním obchodných oznámení na e-mailovú adresu: info@ehobbi.sk.8.6 Dotknutá osoba(spotrebiteľ) má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa podľa zákona o ochrane osobných údajov vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba

oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Právo dotknutej osoby podľa predchádzajúceho odseku - písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené

práva a slobody iných osôb.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b)využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c)poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením

oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu

nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď,

ako to okolnosti dovolia.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky

alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou

odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania

a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených

záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy

prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

 

Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo:

a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa

jej odoslania,

b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,

c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.ň

 

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa Zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba.

Žiadosť dotknutej osoby podľa vyššie uvedeného vybaví prevádzkovateľ bezplatne.

Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených

so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 28 ods. 2 Zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.

 

9. Záverečné ustanovenia

9.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho www.ehobbi.sk

9.2 Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho www.ehobbi.sk v deň odoslania Objednávky Kupujúcim Predávajúcemu.

9.3 Odoslaním Objednávky Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil s Kúpnou cenou Tovaru a/alebo Služby vrátane prípadných nákladov na dopravu, dodacími podmienkami a tieto akceptuje, ďalej že sa oboznámil a súhlasí so Všeobecnými

obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom platnými a účinnými v čase odoslania Objednávky Kupujúcim, ako aj ďalšími informáciami poskytnutými na internetovej stránke Predávajúceho pred odoslaním Objednávky, a zároveň

s informáciami, ktoré mu boli zaslané po odoslaní Objednávky

9.4 Predávajúci je viazaný svojou ponukou Tovaru od Akceptácie Objednávky Predávajúcim až do doby dodania Tovaru Kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok inak.

9.5  Orgánom dozoru pre podávanie sťažností  a podnetov vo veci nákupu tovaru cez e-shop hobbi je :

        - Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: PO BOX 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava, tel. č. : 02/58272 172, 02/ 58272 104, fax č.: 02/ 58272 170 a 

       -  Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, so sídlom: PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1, tel. č. : 037/ 7720 001, 037/7720 034, fax č. 037/7720 024.