Toto je iba predvádzací obchod. Žiadna z objednávok odoslaná prostredníctvom tohoto obchodu nebude vybavená.

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


 

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď:

a) Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar,

b) Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene;

c) Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus, ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov.

Od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, môžete odstúpiť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Nemôžete odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením, a to listom zaslaným poštou na adresu: Hobbi e-shop, Nábrežná 50,  940 01 Nové Zámky  alebo emailom na adresu: reklamacie@ehobbi.sk.

Na tento účel môžete použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý si môžete stiahnuť TU alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy, ktoré môže byť zaslané aj e-mailom. Ak využijete možnosť odstúpiť od zmluvy prostredníctvom zaslania e-mailu, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu(v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00):

Hobbi e-shop, Nábrežná 50, 940 01 Nové Zámky  najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Pri tovare nad 30 kg, ktorý nie je možné vrátiť poštou, vám môžeme zabezpečiť prepravu pomocou spoločnosti UPS. Predpokladaný odhad nákladov  je 7,07 €  za 30 kilový balík + ku každému kilu nad 30 kg sa pripočítava poplatok 0,228 € + mýtny príplatok za každé 1 kg vo výške 0,024€.  V prípade ak budete chcieť využiť služby našej prepravy, radi Vám ju zabezpečíme s tým, že o výške prepravy Vás budeme vopred informovať.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.