Toto je iba predvádzací obchod. Žiadna z objednávok odoslaná prostredníctvom tohoto obchodu nebude vybavená.

REKLAMAČNÝ PORIADOK INTERNETOVÉHO OBCHODU (E-SHOP HOBBI)

prevádzkovaného spoločnosťou Hobbi s.r.o.

so sídlom Pasienková 2/H, 821 06 Bratislava, IČO: 35 718 528, zapísaný v obchodnom registri OS Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 14727/B, e-shop hobbi na adrese www.ehobbi.sk


 

Pre účely riadnej informovanosti Spotrebiteľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov, ako aj pre zabezpečenie jednotného, rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií vád tovaru, vydáva spoločnosť Hobbi s.r.o. v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a v súlade s ustanoveniami § 619 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení tento reklamačný poriadok.

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje výhradne na kúpu tovaru cez hobbi e-shop spotrebiteľmi, nie podnikateľmi. Ak výrobok kupuje podnikateľ (t.j. firma alebo živnostník), spravuje sa zodpovednosť za vady príslušnými ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka.

Reklamačný formulár si môžete stiahnuť TU.

Prevencia

 1. Kupujúci by mal už pri výbere tovaru zohľadniť správnosť typu, tvaru, vlastností tovaru, účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru, aby zodpovedal jeho potrebám. Iba tovar dobre zvolený z hľadiska funkčnosti, sortimentu a účelu použitia je predpokladom naplnenia jeho úžitkovej hodnoty a účelu použitia.
 2. Po celú dobu používania zakúpeného tovaru je nutné, aby Kupujúci venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohto tovaru. Taktiež, aby výrobok používal v súlade s návodom na použitie. Zvlášť je nutné dbať na všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, napr. používanie výrobku na nevhodné účely a pod..
 3. Podmienkou pre zachovanie dobrého stavu tovaru a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Nesprávna alebo nedostatočná údržba tovaru totiž podstatne skracuje jeho plnú funkčnosť a životnosť.
 4. Kupujúci je povinný prekontrolovať technický stav výrobku a stav prevádzkových náplní pred každým použitím výrobku. V prípade elektrických spotrebičov je povinný použiť napájacie napätie, ktoré zodpovedá hodnotám uvedeným na štítku elektrického spotrebiča (výrobku).
 5. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru od prepravcu alebo pri osobnom odbere skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek poškodení obalu alebo tovaru toto na mieste reklamovať formou spísania reklamačného protokolu s prepravcom. Takúto reklamáciu je Kupujúci povinný nahlásiť najneskôr do 24 hodín e-mailom aj Predávajúcemu. V prípade zistenia porušení obalu svedčiacich o neoprávnenom vniknutí do zásielky s prepravovaným Tovarom, je Kupujúci povinný predmetnú zásielku od prepravcu neprevziať a o tejto skutočnosti najneskôr do 24 hodín informovať e-mailom Kupujúceho.

Právo kupujúceho na reklamáciu vadného tovaru

 1. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli po prevzatí tovaru kupujúcim v dôsledku neodborného zásahu, nepovolených konštrukčných zmien, porušení ochranných pečatí a plomb alebo opravy vykonanej neoprávnenou osobou alebo v súvislosti s týmito skutočnosťami. Za vadu, na ktorú sa vzťahuje záruka, nie je možné považovať zmenu výrobku alebo jeho vlastností, ktoré vznikli následkom nerešpektovania návodu na použitie, prepravy a manipulácie s tovarom samotným Kupujúcim, nesprávneho používania alebo neodborného zásahu, úmyselného poškodenia, prirodzených zmien materiálov alebo pôsobením vonkajších vplyvov (napr. oxidácia, korózia, opotrebovanie náterov, zmena farebného odtieňa plastových materiálov a pod.) ako aj následkom živelnej pohromy alebo iných vplyvov (napr. poruchou v elektrickej sieti). Pri výrobkoch, ktoré potrebujú na svoje fungovanie akumulátor alebo batériu, sa za vadu takéhoto výrobku nepovažuje bežné vybitie batérie resp. akumulátora.
 2. Kupujúci si môže uplatňovať nároky z vád len vtedy, ak vady oznámil Predávajúcemu alebo osobe určenej na vykonanie opravy bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť prezrieť a vyskúšať si tovar. Kupujúci môže uplatniť nároky z vád tovaru najneskôr do uplynutia záručnej doby, potom jeho práva zanikajú. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak práva zaniknú.
 3. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vád na predávanej veci, nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci nezodpovedá za vady, o ktorých Kupujúci vedel, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mal v čase kúpy vedieť.
 4. Pri použitých veciach nezodpovedá Predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach, ktoré podliehajú rýchlej skaze alebo pri veciach použitých, zodpovedá predávajúci len za vady, ktoré má predávaná vec pri prevzatí kupujúcim.
 5. Za vadu nie je možné považovať zmenu vlastnosti veci, ktorá vznikne v priebehu záručnej doby v dôsledku jej opotrebenia, mechanického poškodenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálu, z ktorého je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.
 6. Kupujúci uplatňuje reklamáciu tak, že sa preukáže daňovým dokladom o kúpe tovaru (pokladničným blokom alebo faktúrou, prípadne výpisom z účtu, z ktorého bude jasne vyplývať platba Predávajúcemu za daný výrobok) a záručným listom, ak bol vystavený. Ak Kupujúci nemôže vyššie uvedenými dokladmi preukázať nadobudnutie tovaru od predávajúceho, zváži predávajúci s prihliadnutím na okolnosti prípadu prijatie alebo odmietnutie reklamácie.
 7. Kupujúci je povinný tovar, ktorý reklamuje, predložiť Predávajúcemu. Kupujúci je povinný reklamovať tovar v takom stave, ktorý zodpovedá základným hygienickým požiadavkám, je čistý a kompletný. Ak ide o tovar, ktorý je zabudovaný, alebo ide o nadrozmerný tovar, ktorého zaslanie alebo prevoz do odberného miesta e-shopu by mohlo sťažiť alebo znemožniť správne posúdenie vady alebo tovar ešte viac poškodiť, je Kupujúci povinný vadu Predávajúcemu osobne (v odbernom mieste e-shopu) alebo písomne oznámiť a dohodnúť sa s Predávajúcim na obhliadke reklamovaného tovaru na mieste jeho uloženia alebo zabudovania.
 8. Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (e-mailom) a nie je možné potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, predávajúci ho doručí bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 9. Kupujúci na základe poučenia Predávajúceho súčasne s uplatnením reklamácie uvedie požadovaný spôsob vybavenia reklamácie. Týmto rozhodnutím je Kupujúci viazaný, ibaže by sa s Predávajúcim dohodol inak. Ak Kupujúci neurčí spôsob vybavenia reklamácie, určí ho Predávajúci.

Záručná doba a záručný list

 1. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia výrobku. Na výrobky s vyznačenou dobou použitia (výrobky so stanovenou dobou použiteľnosti) sa poskytuje záruka v dĺžke doby na použitie vyznačenej na výrobku. Ak ide o použitú vec, Kupujúci a Predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej ako 12 mesiacov. Pri veciach, pri ktorých je predpokladaná dlhšia životnosť, môže byť záručná doba dlhšia než 24 mesiacov. V tomto prípade musí byť dĺžka záručnej doby vyznačená v záručnom liste, ktorý bude odovzdaný Kupujúcemu spolu s tovarom. V prípade rastlín je predávajúci oprávnený prípadné vady posudzovať osobitne s prihliadnutím na vlastnosti rastlín a na starostlivosť, ktorá im bola poskytnutá.
 2. Ak Predávajúci poskytuje záruku nad rozsah stanovený zákonom, sú podmienky a rozsah záruky uvedené v záručnom liste. Predávajúci v záručnom liste uvedie svoj názov, sídlo, predajňu, kde bol tovar zakúpený, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky.
 3. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu na jeho žiadosť záručný list s vyznačením záručnej doby. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydanie dokladu o kúpe.

 

Miesto uplatnenia reklamácie

 1. Kupujúci uplatňuje reklamáciu:
 • zaslaním výrobku na adresu: Hobbi e-shop, Nábrežná 50, 940 01 Nové Zámky  alebo
 • osobne predložením výrobku na odberných miestach siete Hobbi osobne predložením výrobku na ktorejkoľvek predajni (kamennej) Predávajúceho.

V prípade reklamácie zaslanej poštou alebo prepravnou spoločnosťou by mal kupujúci k zásielke s reklamovaným výrobkom priložiť kópiu faktúry resp. pokladničného bloku za tovar alebo iný hodnoverný doklad preukazujúci nadobudnutie reklamovaného tovaru od Predávajúceho a vyplnený reklamačný formulár, ktorý je dostupný na adrese www.ehobbi.sk. Zároveň by mal Kupujúci reklamovaný tovar vhodne zabaliť, aby pri preprave neprišlo k jeho poškodeniu.

 1. Ak je v záručnom liste alebo v inom predajnom doklade uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom, uplatní Kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy.

 

 Lehoty na vybavenie reklamácie

 1. Reklamáciu vybavuje poverený pracovník e-shopu. Príslušný pracovník určí spôsob vybavenia reklamácie na základe rozhodnutia Kupujúceho ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 2. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. V prípade, že dôjde k výmene veci, začne plynúť nová záručná doba od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Spôsoby vybavenia reklamácie

 1. Predávajúci vybaví reklamáciu spôsobom, ktorý určil pracovník poverený vybavovaním reklamácií, a to podľa rozhodnutia Kupujúceho. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, odôvodneným zamietnutím alebo zaslaním písomnej výzvy na prevzatie plnenia. O ukončení reklamačného konania informuje Predávajúci Kupujúceho dohodnutým spôsobom (e-mailom / sms / listom) a vyzve ho na bezodkladné osobné vyzdvihnutie reklamácie na odbernom mieste/predajni alebo mu po vzájomnej dohode zašle vybavenú reklamáciu poštou/dohodnutým prepravcom. Predávajúci o vybavení reklamácie vydá Kupujúcemu potvrdenie o vybavení reklamácie.
 2. V súlade s § 622 Občianskeho zákonníka ak ide o vadu výrobku, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 3. V súlade s § 623 Občianskeho zákonníka ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má možnosť od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prináležia Kupujúcemu, ak ide síce o vady odstrániteľné, avšak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu.
 4. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru k určenému účelu, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Nárok na zľavu z ceny zodpovedá rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mal tovar bez vád a hodnotou tovaru s vadou, pričom pre určenie hodnôt je rozhodujúci čas, v ktorom bola kúpa uskutočnená.
 5. Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia.
 6. Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, môže Kupujúci zaslať vec na odborné posúdenie. V zamietnutí reklamácie Predávajúci uvedie, komu môže Kupujúci zaslať vec na odborné posúdenie.
 7. Kupujúci má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady.

Alternatívne riešenie sporov

Predávajúci zároveň informuje Kupujúceho, že v súlade so zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov má Kupujúci možnosť obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov, a to za týchto podmienok:

 • pred tým, ako sa obrátite na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, musíte  využiť všetky zákonom dané možnosti - napr. uplatniť si svoje právo v reklamačnom konaní;
 • po tom, čo využijete všetky možnosti na vyriešenie sporu, máte možnosť obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ak hodnota sporu bude vyššia ako 20,- €;
 • subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa;
 • využitie alternatívneho riešenia sporu nevylučuje možnosť riešiť svoj spor aj súdnou cestou;
 • predávajúci je povinný poskytnúť súčinnosť za účelom vyriešenia sporu;
 • dohoda o vyriešení sporu je pre strany sporu záväzná;
 • ak by nedošlo k dohode a zároveň by bolo zistené dôvodné podozrenie, že boli porušené alebo ohrozené práva spotrebiteľa, vydá subjekt alternatívneho riešenia sporu spotrebiteľovi odôvodnené stanovisko.

 

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR – www.mhsr.sk.